หัวข้อข่าว

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และและเทคโนโลยี) เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ประชุม เรื่อง คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

ประชุม เรื่อง การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

ประชุม เรื่อง แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย วงรอบปีการศึกษา 2559

ประชุม เรื่อง การติดตามการดำเนินงานองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559

ประชุม เรื่อง การดำเนินงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

ประชุม เรื่อง การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 2559