หัวข้อข่าว

ประชุม เรื่อง ชี้แจงองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุม เรื่อง วิพากษ์ (ร่าง) ตัวบ่งชี้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะจากการจัดทำตัวบ่งชี้มาตรฐานการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 3 อาคาร 10

ประชุม เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560

ประชุม เรื่อง การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรที่อยู่ในเกณฑ์การประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเผบแพร่หลักสูตร TQR ประจำปีการศึกษา 2560 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

ประชุม เรื่อง การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ประชุม เรื่อง คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

ประชุม เรื่อง การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

ประชุม เรื่อง แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย วงรอบปีการศึกษา 2559

ประชุม เรื่อง การติดตามการดำเนินงานองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559

ประชุม เรื่อง การดำเนินงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

ประชุม เรื่อง การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 2559