แบบฟอร์มการยกเลิกตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร การแก้ไข/เพิ่มเติมหลักสูตร และการปิดหลักสูตร ที่ไม่มีการดำเนินงาน ในระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา 2562

1 – แบบฟอร์มการยกเลิกตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตรที่ไม่มีการดำเนินงาน ในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online)

2 – แบบฟอร์มการแก้ไข / เพิ่มเติมข้อมูลหลักสูตร CHE QA Online

3 – แบบฟอร์มการยกเลิกหลักสูตรที่ไม่มีการดำเนินงาน (กรณีปิดหลักสูตร /
ปิดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข) ในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online)