คู่มือ/เอกสารเผยแพร่ สกอ.

edpex16cover    คู่มือ พ.ศ.2557      มาตรฐานการอุดมศึกษา   isced-2013    munual for the Inter    ฝึกอบรมนักศึกษา ประกันคุณภาพ    กว่าจะเป็น tqf     คู่มือฝีกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน