คู่มือ/เอกสารเผยแพร่ สกอ.

    edpex16cover    คู่มือ พ.ศ.2557        มาตรฐานการอุดมศึกษา

isced-2013   munual for the Inter     ฝึกอบรมนักศึกษา ประกันคุณภาพ    กว่าจะเป็น tqf     คู่มือฝีกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน