ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

เผยเเพร่เมื่อ

มรสน. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2563 อ่านเพิ่มเติม “การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562”

ข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำ SAR ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

สรุปค่า SCH และ FTES มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2562 จำแนกรายคณะและหลักสูตร (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2563)

สรุปจำนวนบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2562 – ปรับปรุง (ข้อมูล ณ วันที่ 6 ก.ค. 2563)

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ค. 2562)

สรุปจำนวนหลักสูตรที่ต้องประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ค. 2562)

สรุปจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน ประจำปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 2562)

กิจกรรม/อบรม

อ่านเพิ่มเติม
ปฏิทิน ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์

 

 
 สกอ.03
 QA3D
 รายชื่อผู้ประเมิน
 QA2557-2
 สมศ.1
 Automated Qa-1
 tqf banner copy
คลังอุมศึกษา
 gotouni
 curr
 

 

QA-SNRU Social Media