ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำ SAR ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

รายงานสถานะการสำรวจข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตระดับปริญญาตรี รุ่นจบปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2566)

สรุปค่า SCH FTES ประจำปีการศึกษา 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ค. 2566)

ตารางเทียบเคียงการนำเข้าข้อมูล CDS – ผลงานทางวิชาการ

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา วงรอบปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุยายน 2565)

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน ประจำปีการศึกษา 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2565)

สรุปจำนวนหลักสูตรที่ต้องประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2565)

กิจกรรม/อบรม

อ่านเพิ่มเติม

 

 
 QA3D
 รายชื่อผู้ประเมิน
 QA2557-2
 สมศ.1
 Automated Qa-1
 tqf banner copy
คลังอุมศึกษา
 gotouni
 curr
 

 

QA-SNRU Social Media