ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม QA

           

ระดับหลักสูตร

ระดับคณะ

ระดับสำนัก สถาบัน

(หน่วยงานสนับสนุน)

ระดับมหาวิทยาลัย

แบบสอบถาม

แบบฟอร์ม

การดำเนินงานในระบบ CHE QA Online

           

หมายเหตุ : หากพบปัญหาขัดข้องในการ download แบบฟอร์มต่าง ๆ ให้ผู้ใช้งานเลือกใช้งาน Browser อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ Google Chrome เช่น Firefox  Internet Explorer  หรือ Microsoft Edge  เป็นต้น