ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) SAR มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน

หมายเหตุ : หากพบปัญหาขัดข้องในการ download แบบฟอร์มต่าง ๆ ให้ผู้ใช้งานเลือกใช้งาน Browser อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ Google Chrome เช่น Firefox  Internet Explorer  หรือ Microsoft Edge  เป็นต้น