คู่มือ/เอกสารเผยแพร่ สกอ.

 edpex16cover  คู่มือ พ.ศ.2557  
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(เผยแพร่ 2560)
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
ฉบับปี 2558-2561 (EdPEx)
: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(เผยแพร่ 2558)
Manual for the Internal Quality Assurance for Higher Education Institutions 2014
: Office of Higher Education Commission (OHEC)
 มาตรฐานการอุดมศึกษา   isced-2013  munual for the Inter  ฝึกอบรมนักศึกษา ประกันคุณภาพ
มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
: สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)
– Manual to accompany the International Standard Classification of Education 2011
Manual for the Internal Quality Assurance for higher Education Institutions
: Ministry of Education
Commission on Higher Education
Bureau of Standards and Evaluation
หลักสูตรฝึกอบรมนิสิตนักศึกษา
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา
: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 กว่าจะเป็น tqf  
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thai Qualifications Framework for Higher Education)
: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คู่มือฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา