คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA

           
     

Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Version 4.0

 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA (Version 4.0) ปีการศึกษา 2566

คู่มือการใช้งาน CHE QA ระดับหลักสูตร (กรณีใช้ระบบประกันคุณภาพอื่น(คปภ./AUN-QA))