การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 – คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 17 – 28 สิงหาคม 2563

โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563

ที่มา : ภาพการประเมินฯ จาก คณะเทคโนโลยีการเกษตร