การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 – คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 17 – 28 สิงหาคม 2563

โดยคณะครุศาสตร์ได้รับการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563

ที่มา : ภาพการประเมินฯ จาก คณะครุศาสตร์