การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 – คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 17 – 28 สิงหาคม 2563

โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563

ที่มา : ภาพการประเมินฯ จาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์