การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 – คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 17 – 28 สิงหาคม 2563

โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563

ที่มา : ภาพการประเมินฯ จาก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม