การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 – คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 17 – 28 สิงหาคม 2563

โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่มา : ภาพการประเมินฯ จาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี