การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 – สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 17 – 28 สิงหาคม 2563

โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก เมื่อวันที่่ 25 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10

ที่มา : ภาพการประเมินฯ จาก สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน