การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 – สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 17 – 28 สิงหาคม 2563

โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก เมื่อวันที่่ 27 สิงหาคม 2563

ที่มา : ภาพการประเมินฯ จาก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ