การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 – บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 17 – 28 สิงหาคม 2563

โดยบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน เมื่อวันที่่ 26 สิงหาคม 2563

ที่มา : ภาพการประเมินฯ จาก บัณฑิตวิทยาลัย