การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 – สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 17 – 28 สิงหาคม 2563

โดยสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน เมื่่อวันที่่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุวรรณภิงคาร ชั้น 2 อาคาร 1

ที่มา : ภาพการประเมินฯ จาก สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม