การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 – สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562

โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence – EdPEx) เมื่อวันที่่ 1 กันยายน 2563

ที่มา : ภาพการประเมินฯ จาก สถาบันวิจัยและพัฒนา