การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 – สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 17 – 28 สิงหาคม 2563

โดยสำนักงานอธิการบดี ได้รับการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563

ที่มา : ภาพการประเมินฯ จาก สำนักงานอธิการบดี