การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 – คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564
โดยมีคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ดังนี้

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์  เมืองมุงคุณ  ประธานกรรมการ
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์              กรรมการ
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์  แว่นเรืองรอง         กรรมการและเลขานุการ

ที่มา : ภาพการประเมินฯ จาก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม