การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 – คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564
โดยมีคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ดังนี้

  1. รองศาสตราจารย์วิรัตน์  พงษ์ศิริ                      ประธานกรรมการ
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงศ์วีระ  วรรณพงษ์            กรรมการ
  3. ดร.พัลลภ  จันทร์กระจ่าง                                กรรมการและเลขานุการ

ที่มา : ภาพการประเมินฯ จาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี