การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 – สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้รับการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564
โดยมีคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ดังนี้

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  แหวนเพชร             ประธานกรรมการ
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์  แว่นเรืองรอง          กรรมการ
  3. นายเกษม  บุตรดี                                           กรรมการและเลขานุการ

ที่มา : ภาพการประเมินฯ จาก สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน