การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 – สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมได้รับการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564
โดยมีคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ดังนี้

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐา  จักรไชย             ประธานกรรมการ
  2. ดร.จิตรา  พึ่งพานิช                                        กรรมการ
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  ชาวชายโขง   กรรมการและเลขานุการ

ที่มา : ภาพการประเมินฯ จาก สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม