การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 – สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence – EdPEx) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564
โดยมี ดร.จิตรา  พึ่งพานิช เป็นประธานกรรมการตรวจประเมิน

ที่มา : ภาพการประเมินฯ จาก สถาบันวิจัยและพัฒนา