ประกาศ คปภ. เรื่อง รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน รุ่น 5

ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) ได้อนุญาตให้จัดโครงการ “อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเครือข่าย บัดนี้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฯ (คปภ.) ได้ดำเนินการประเมินผล และพิจารณาผู้มีคุณสมบัติที่ครบถ้วนเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จึงประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน รุ่น 5

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.อรุณรัตน์  คำแหงพล และ อ.ธราเทพ เตมีรักษ์ ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร รุ่น 5

คปภ ว018 2563 รายชื่อผู้ประเมิน รุ่น5