ประกาศ คปภ. เรื่อง รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน รุ่น 6

ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) ได้อนุญาตให้จัดโครงการ “อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเครือข่าย บัดนี้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฯ (คปภ.) ได้ดำเนินการประเมินผล และพิจารณาผู้มีคุณสมบัติที่ครบถ้วนเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จึงประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน รุ่น 6

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน รุ่น 6 ดังรายนามต่อไปนี้

ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะและสถาบัน รุ่น 6

  • ผศ.ดร.นวพร  วรรณทอง
  • อ.ดร.พัลลภ  จันทร์กระจ่าง

ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร รุ่น 6

  • อ.ดร.ปัณฑิตา  อินทรักษา
  • อ.ดร.พัลลภ  จันทร์กระจ่าง
  • อ.ดร.วินิธา  พานิชย์
หนังสือ คปภ ว 0212563 ผู้ประเมินรุ่น6 กย63

ดาวน์โหลด : ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) เรื่อง รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน รุ่นที่ 6