ประกาศ คปภ. เรื่อง รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน รุ่น 7

ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) ได้อนุญาตให้จัดโครงการ “อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเครือข่าย บัดนี้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฯ (คปภ.) ได้ดำเนินการประเมินผล และพิจารณาผู้มีคุณสมบัติที่ครบถ้วนเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จึงประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน รุ่น 7

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน รุ่น 7 ดังรายนามต่อไปนี้

ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร รุ่น 7

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ  นันทะศรี
  • อาจารย์ภัทราวุธ  ศรีคุ้มเก่า
  • อาจารย์ ดร.สุวิทย์  ทิพอุเทน
หนังสือ คปภ. ว 023 2563 ผู้ประเมินรุ่นที่ 7

ดาวน์โหลด : ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) เรื่อง รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน รุ่นที่ 7