กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดการตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562

คำสั่งการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562