คู่มือการใช้งานระบบ CHE QA ONLINE มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2564 สำหรับผู้ใช้งานระดับหลักสูตร

       
       
คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA ONLINE) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
พ.ศ. 2564 สำหรับผู้ใช้งานระดับหลักสูตร
       

หมายเหตุ : หากพบปัญหาขัดข้องในการ download แบบฟอร์มต่าง ๆ ให้ผู้ใช้งานเลือกใช้งาน Browser อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ Google Chrome เช่น Firefox  Internet Explorer  หรือ Microsoft Edge  เป็นต้น