รหัสผ่านเพื่อการเข้าใช้งาน โปรแกรม Zoom Cloud Meeting สำหรับการอบรม CHE 3D ระหว่างวันที่ 10 – 12 มิ.ย. 2563

https://zoom.us/j/91014054256

หรือ

Meeting ID: 910 1405 4256

การอบรมเริ่มเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ขอความอนุเคราะห์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตอบแบบประเมินออนไลน์ ดังลิงค์แนบ 

https://forms.gle/Gu8s3wRnUfKy5mPc6