โครงการอบรม “การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพื่อการประเมิน 3 ระดับ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร” : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการเกษตร

งานประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการอบรม “การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพื่อการประเมิน 3 ระดับ (CHE QA Online for 3 Degrees Levels : CHE 3D) ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร” ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมจากคณะครุศาสตร์ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา  08.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1113 – 1114 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  วงษ์สวัสดิ์ เป็นประธานเปิดการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ตัวแทนหลักสูตรจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 12 หลักสูตร และคณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 6 หลักสูตร และมีการอบรมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meeting

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) ในการนำเข้าข้อมูลพื้นฐานการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง การจัดทำรายงานผลการประเมิน และการส่งผลการประเมินให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ได้อย่างถูกต้องและเสร็จทันตามเวลาที่กำหนด