การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 – 10 กรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2563
โดยในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 มีหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมิน จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ที่มา : ภาพการประเมินฯ จากสาขาวิชา ค.บ.เคมี, วท.บ.เคมี, ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ และ นศ.บ.นิเทศศาสตร์