การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 – 13 กรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2563
โดยในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 มีหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมิน จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ที่มา : ภาพการประเมินฯ จากสาขาวิชา ค.บ.การศึกษาปฐมวัย และ บธ.บ.บริหารธุรกิจ