การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 – 15 กรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2563
โดยในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 มีหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมิน จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนา

  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนา

ที่มา : ภาพการประเมินฯ จากสาขาวิชา ค.บ.ฟิสิกส์, ศศ.บ.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร, น.บ.นิติศาสตร์ และ ศศ.บ.วัฒธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนา