การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 – 17 กรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2563
โดยในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 มีหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมิน จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ที่มา : ภาพการประเมินฯ จากสาขาวิชา ศ.บ.เศรษฐศาสตร์ และ ศศ.บ.การท่องเที่ยว