การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 – 18 กรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2563
โดยในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 มีหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมิน จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

ที่มา : ภาพการประเมินฯ จากสาขาวิชา รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และ ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน