การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 – 19 กรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2563
โดยในวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 มีหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมิน จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ที่มา : ภาพการประเมินฯ จากสาขาวิชา ร.บ.รัฐศาสตร์ วท.บ.สัตวศาสตร์ และ รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร์