การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 – 20 กรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2563
โดยในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 มีหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมิน จำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร
  • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ที่มา : ภาพการประเมินฯ จากสาขาวิชา ค.บ.สังคมศึกษา, วท.บ.ชีววิทยา, วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์, วท.บ.บริหารธุรกิจการเกษตร, ค.ม.การสอนวิทยาศาสตร์ และ ปร.ด.การบริหารการพัฒนา