การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 – 22 กรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2563
โดยในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 มีหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมิน จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล

  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา


  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล


.

ที่มา : ภาพการประเมินฯ จากสาขาวิชา ค.บ.พลศึกษา, วท.ม.ฟิสิกส์ และ วท.ม.เทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล