การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 – 23 กรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2563

โดยในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 มีหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมิน จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

ที่มา : ภาพการประเมินฯ จากสาขาวิชา วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ.วิทยาการข้อมูล และ ปร.ด.ฟิสิกส์