การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 – 30 กรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2563

โดยในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 มีหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมิน จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ที่มา : ภาพการประเมินฯ จากสาขาวิชา ค.บ.คณิตศาสตร์, ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, ทล.บ.เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม, ป.บัณฑิต วิชาชีพครู และ ปร.ด.การบริหารการศึกษา