แบบบันทึกภาคสนามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562