ทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินฯ ของ สกอ.

หมายเหตุ :

  • ทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ของ สกอ. มีอายุการขึ้นทะเบียน 2 ปี ปัจจุบันสถานะหมดอายุในการขึ้นทะเบียนแล้ว แต่มหาวิทยาลัยอนุโลมให้ใช้ได้

  • หากพบปัญหาขัดข้องในการ download แบบฟอร์มต่าง ๆ ให้ผู้ใช้งานเลือกใช้งาน Browser อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ Google Chrome เช่น Firefox  Internet Explorer  หรือ Microsoft Edge  เป็นต้น