ข้อมูลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

หมายเหตุ : ข้อมูลสถิติจาก Google Data Studio จะมีการอัพเดทข้อมูลทุก ๆ 15 นาทีโดยประมาณ หากท่านต้องข้อมูลเร่งด่วน ติดต่อ Admin QA Website : 0 4297 0021 ต่อหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 178 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 08 3345 0580

 

Spreadsheet ข้อมูลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

แสดงข้อมูลผ่าน Google Sheets