เเบบฟอร์มเเจ้งข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

เเบบฟอร์มเเจ้งข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มฯ และส่งกลับมายังงานประกันคุณภาพการศึกษา ในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word
ทาง E-mail Address : qasnru@yahoo.co.th ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

หมายเหตุ : หากพบปัญหาขัดข้องในการ download แบบฟอร์มต่าง ๆ ให้ผู้ใช้งานเลือกใช้งาน Browser อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ Google Chrome เช่น Internet Explorer หรือ Microsoft Edge เป็นต้น