แบบฟอร์มการยกเลิกตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร การแก้ไข/เพิ่มเติมหลักสูตร และการปิดหลักสูตร ที่ไม่มีการดำเนินงาน ในระบบ CHE QA Online

แนวทางการยกเลิกตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร การแก้ไข/เพิ่มเติมหลักสูตร และการปิดหลักสูตร ที่ไม่มีการดำเนินงาน ในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online)

แนวทางการพิจารณาการขอยกเลิกตัวบ่งชี้ที่ไม่มีการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สามารถ download แบบฟอร์มได้ดังนี้

1 – แบบฟอร์มการยกเลิกตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตรที่ไม่มีการดำเนินงาน ในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online)

2 – แบบฟอร์มการแก้ไข / เพิ่มเติมข้อมูลหลักสูตร CHE QA Online

3 – แบบฟอร์มการยกเลิกหลักสูตรที่ไม่มีการดำเนินงาน (กรณีปิดหลักสูตร / ปิดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข) ในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online)

หมายเหตุ : หากพบปัญหาขัดข้องในการ download แบบฟอร์มต่าง ๆ ให้ผู้ใช้งานเลือกใช้งาน Browser อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ Google Chrome เช่น Firefox  Internet Explorer  หรือ Microsoft Edge  เป็นต้น