แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่ออ้างอิงตารางเปรียบเทียบกรอบความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (The Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ระดับคณะ ในตัวบ่งชี้ที่ 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

ระดับมหาวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่ 1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

  ดาวน์โหลด – แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

Guideline-Ministry-of-Education-cefr