การประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย วงรอบปีการศึกษา 2561

งานประกันคุณภาพการศึกษา การประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย วงรอบปีการศึกษา 2561 ในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธชาด  ชั้น 3  อาคาร 10  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  วงษ์สวัสดิ์ เป็นประธานในการประชุม และมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2561