แผนปรับปรุงคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ปีการศึกษา 2566
จากผลปี 2565
ปีการศึกษา 2565
จากผลปี 2564
ปีการศึกษา 2564
จากผลปี 2563
ปีการศึกษา 2563
จากผลปี 2562
ปีการศึกษา 2562
จากผลปี 2561
ปีการศึกษา 2561
จากผลปี 2560
ปีการศึกษา 2560
จากผลปี 2559
ปีการศึกษา 2559
จากผลปี 2558
ปีการศึกษา 2558
จากผลปี 2557
ปีการศึกษา 2557
จากผลปี 2556