เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการเพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

3.1  ปฏิทินการเตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

3.2  แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน และรูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563

3.3  แนวทางการดำเนินงานเพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online สำหรับผู้รับการประเมิน และคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

3.4  การยกเลิกตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร การแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลหลักสูตร และการปิดหลักสูตร ที่ไม่มีการดำเนินงาน ในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา CHE QA Online ปีการศึกษา 2563

3.5  การประเมินอภิมานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2563

หมายเหตุ : หากพบปัญหาขัดข้องในการ download แบบฟอร์มต่าง ๆ ให้ผู้ใช้งานเลือกใช้งาน Browser อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ Google Chrome เช่น Internet Explorer  หรือ Microsoft Edge  เป็นต้น